Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING DTNG.
DTNG. vindt privacybescherming belangrijk. Persoonsgegevens worden daarom met de grootste zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In dit Privacybeleid informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken en hoe jij je privacy rechten kunt uitoefenen. Dit Privacybeleid is van toepassing op de diensten en activiteiten van DTNG. DTNG. respecteert de privacy van haar clientèle en zorgt dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

ALGEMEEN
DTNG. verklaart zich te houden aan de Europese privacywetgeving (AVG/GDPR), daaronder begrepen de Wet Meldplicht Datalekken. Meer in het bijzonder zal DTNG. persoonsgegevens niet verwerken voor een ander doel dan die met clientèle is overeengekomen. DTNG. is verplicht de persoonsgegevens te beschermen met behulp van redelijke technische en organisatorische maatregelen. Onder de term redelijk wordt hier verstaan die maatregelen die gelet op het type persoonsgegevens, de omvang van de risico’s en de kosten van de maatregelen in redelijkheid te vergen zijn.

SOORT GEGEVENS
DTNG. bewaart persoonlijke gegevens die clientèle aan ons verstrekken. DTNG. zal gegevens alleen gebruiken voor matchmaking doeleinden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

VERANTWOORDELIJKHEID JUISTHEID GEGEVENS
Wanneer je persoonsgegevens verstrekt aan DTNG. ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid daarvan en het actueel houden van die persoonsgegevens. DTNG. is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van door jouw verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.

RECHT OP INZAGE, CORRECTIE EN VERWIJDERING
Wanneer persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het tussen partijen overeengekomen doel, zal DTNG. deze gegevens onmiddellijk verwijderen en vernietigen. Daarnaast, en los daarvan, zal DTNG. op eerste verzoek van clientèle alle persoonsgegevens aan clientèle overhandigen of verwijderen.

GEHEIMHOUDINGSVERPLICHTING MATCHMAKERS
DTNG. zal binnen haar organisatie alleen matchmakers laten werken met persoonsgegevens van clientèle die gebonden zijn aan een geheimhoudingsverplichting en die zich hebben gecommitteerd aan naleving van geldende wet- en regelgeving.

MELDPLICHT
Ieder verlies, onrechtmatige verkrijging van of schade aan persoonsgegevens zal DTNG. binnen 24 uur na constatering aan clientèle melden met het oog op de mogelijke verplichting tot melding van dat privacy-incident of datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthouder.

CONTACT
Voor vragen over het Privacybeleid of over het gebruik van persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen door te mailen naar: ​info@dtng.nl

DTNG.
Plein 1945 nr. 27
1251 MA Laren
Telefoon: ​020-2440676

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.