Algemene voorwaarden DTNG. zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam

Inhoudsopgave:

Artikel 1 –   Definities

Artikel 2 –   Toepassing Algemenen Voorwaarden

Artikel 3 –   Informatie uitwisselen

Artikel 4 –   De Kennismaking

Artikel 5 –   De Overeenkomst

Artikel 6 –   Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

Artikel 7 –   Zorgplicht van DTNG

Artikel 8 –   Privacybescherming

Artikel 9 –   Betalingsverplichting van de Client

Artikel 10 – Overige verplichtingen van Client

Artikel 11 – Ontbinding van de overeenkomst

 

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Relatiebemiddeling: het verrichten van een bemiddelende- en organisatorische rol in het samenbrengen van alleenstaanden met als doel een duurzame relatie tot stand te brengen.
 2. Client: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst voor een betaald of onbetaald lidmaatschap aangaat met DTNG.
 3. DTNG.: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig relatiebemiddeling uitoefent.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot relatiebemiddeling tussen Client en DTNG. in welke vorm dan ook gesloten.
 5. Contactmogelijkheid: de door DTNG. geboden mogelijkheid aan Cliënt om in contact te treden met een potentiele partner. Onder contactmogelijkheid wordt mede verstaan een groepsmatige kennismakingsbijeenkomst van Cliënten.

Artikel 2: Toepassing Algemene Voorwaarden

 1. Ten opzichte van Cliënt verplicht DTNG. zich de Algemene Voorwaarden aan te houden en deze van toepassing te verklaren op de overeenkomst. Afwijkingen hierop kunnen alleen ten voordele van de Client.
 2. DTNG. verplicht zich de Client voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst elektronisch of schriftelijk een exemplaar van de Algemene Voorwaarden toe te sturen of te overhandigen.

Artikel 3: Informatie uitwisselen

DTNG. hecht er veel waarde aan dat Client – voorafgaande aan de het sluiten van de overeenkomst – goed geïnformeerd is over het traject dat Client te wachten staat bij het aangaan van de overeenkomst. Hiertoe verschaft DTNG. schriftelijk of elektronisch informatie over:

 1. De door DTNG. te hanteren werkwijze in relatiebemiddeling.
 2. De financiële verplichting die door Client wordt aangegaan.
 3. De looptijd van de overeenkomst.

Artikel 4: De Kennismaking

Voor het eerste kennismakingsgesprek alsmede het uitvoeren van de persoonlijkheidstest brengt DTNG. geen kosten in rekening. De eerste betaling vindt plaats wanneer door DTNG. de 1e date wordt georganiseerd.

Artikel 5: De Overeenkomst

 1. De overeenkomst kan zowel schriftelijk dan wel elektronisch tot stand komen en is voorzien van een datum waarop de samenwerking tussen Client en DTNG. tot stand komt. In het geval dat de overeenkomst elektronisch tot stand komt krijgt deze eerst haar geldigheid wanneer Client de bevestiging hiervan heeft ontvangen.
 2. Door het sluiten van de overeenkomst verklaart Client zich akkoord dat hij of zij door bemiddeling van DTNG. met anderen in contact kan worden gebracht.

Artikel 6: Looptijd en beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst wordt voor een minimale periode van 4 maanden aangegaan en wordt van kracht op het moment dat de eerste date tot stand is gekomen. Na deze periode van 4 maanden is de overeenkomst maandelijks opzegbaar. Voor Cliënt zijn aan de opzegging geen kosten verbonden.

Artikel 7: Zorgplicht van DTNG.

 1. Op basis van de door DTNG. opgestelde – en door Client geaccordeerde – profielschets zal DTNG. zich tot het uiterste inspannen een redelijk aantal passende contactmogelijkheden tot stand te brengen.
 2. DTNG. biedt Client de mogelijkheid tot evaluatiegesprekken over de voortgang in het bemiddelingstraject.
 3. DTNG. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële- en/of immateriële schade tijdens en na de kennismaking.

Artikel 8: Privacybescherming

 1. DTNG. zal de persoonsgegevens van haar cliënten op een correcte en zorgvuldige manier verwerken op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Na een periode van uiterlijk 2 jaar na afloop van de overeenkomst zal DTNG. de persoonsgegevens uit haar bestand verwijderen.

Artikel 9: Betalingsverplichting van de Client

 1. De cliënt verplicht zich de declaraties van DTNG. op tijd te betalen.
 2. Bij betaling in vaste termijnen dient betaling door DTNG. ontvangen te zijn op de dag waarop deze termijnen zijn komen te vervallen
 3. Wanneer betaling in vaste termijnen niet is overeengekomen dient cliënt te betalen binnen 14 dagen nadat een factuur van DTNG. door hem is ontvangen.
 4. Wanneer cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is hij/zij in verzuim en stuurt DTNG. een betalingsherinnering waarin Client op het verzuim wordt gewezen en in de gelegenheid wordt gesteld alsnog binnen 14 dagen te betalen.
 5. Blijft cliënt na deze betalingsherinnering alsnog in gebreke zal DTNG. tot invordering van het verschuldigde bedrag overgaan en komen de gemaakte buitenrechtelijke kosten voor rekening van Client.

Artikel 10: Overige verplichtingen van Client

 1. Van Cliënt verwacht DTNG. dat hij/zij de gewenste discretie in acht neemt waar het gaat om de persoonlijke gegevens van andere cliënten resp. voorgestelde personen (geheimhoudingsplicht).
 2. Client vrijwaart DTNG. voor aanspraken van derden als aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de geheimhoudingsplicht door de Client.

Artikel 11: Ontbinding van de overeenkomst

Wanneer een partij de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis een ontbinding niet rechtvaardigt. Ontbinding kan onder meer gerechtvaardigd zijn bij schending door DTNG. van haar zorgplicht genoemd in artikel 8 respectievelijk bij schending door de Client van zijn/haar zorgplicht om correct te handelen in de zin van artikel 10.